SKOGSPRISER

När du vänder dig till Parason får du del av marknadens ultimata databas för fastigheter. Den har betydligt högre informationsvärde än databaser byggda på offentliga uppgifter. Vår databas tar hänsyn till din fastighets specifika sammansättning och egenskaper och levererar inte generaliserande medelvärden.

Vid bedömning av marknadsvärdet på en skogsfastighet använder vi oss av de fastighetsregleringar och försäljningar som gjorts i området. Observera att varje fastighet är unik och att det därför kan skilja mycket i värde hos ett enskilt objekt jämfört med de värden som kan härledas med hjälp av diagrammen.

Nedan redovisas hur priset per m3sk förändras med antalet m3sk per hektar. I nedanstående prismaterial avser endast genomsnittet av byggnadsfria skogsfastigheter.

Priskurva ger en indikation på vad som betalas per m3sk. Utöver skogstillståndet tas hänsyn till fastighetens egenskaper såsom: läge, kontakt med vatten, bilvägnätets standard, produktionsförmåga, eftersatt skötsel, arrondering, jaktmöjligheter m.m. har stor inverkan på värdet.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.