MILJÖARBETET PÅ PARASON AB

Vi ska målinriktat arbeta för att ständigt förbättra vår verksamhet samt minska vår negativa påverkan på miljön och säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på oss. Vi kommer dock inte att certifiera vare sig vårt kvalitetslednings- eller miljöledningssystem, eftersom en sådan certifiering inte är anpassad för små tjänsteföretag. Däremot kommer vi att arbeta i enlighet med målsättningarna i ISO 9000 kvalitetsledningssystem och 14001 miljöledningssystem.

MILJÖPOLICY

Parasons miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn på miljön, både avseende natur- och mänskliga resurser. Miljöarbetet bygger på en vision där Parason AB samarbetar med sina kunder i ett samhälle som agerar fullt ut för morgondagens individer, samtidigt som den egna arbetsmiljön stimulerar fortbildning och vidareutveckling. Ett av målen med miljöarbetet är att vara ett attraktivt och framtidstänkande alternativ till de större konsultbolagen i branschen.

Viktiga punkter för att uppnå detta är:

 • Att följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet både i Sverige och inom EU
 • Att uteslutande nyttja förnyelsebara resurser i de fall sådana finns, och i annat fall agera för en intern förändring avseende framtida behov av sådana resurser
 • Att agera så att Parasons kunder förstår innebörden av miljöarbete, i de fall kunden inte har påbörjat ett eget miljöarbete.
 • Att utåt verka för en bättre arbetsmiljö, i första hand avseende stress, slöseri och missbruk av mänskliga resurser
 • Att via de media Parason marknadsför sig, sprida ett positivt miljötänkande

MILJÖANSVAR

Miljöansvarig är Per-Anders Arvidsson. Miljöansvarig övervakar efterlevnaden av miljökraven och de uppsatta målen.

MILJÖMÅL

Miljömålen berör följande delar av verksamheten:

 • KONSULTVERKSAMHET
  Inom konsultverksamheten är målet att kommunicera miljöarbete med kunden, i de fall kunden inte arbetar efter egna miljömål.
 • ADMINISTRATION
  I den interna administrationen är i målen att nyttja återvunna resurser samt att bidraga till detta genom egen återvinning. Detta avser t.ex. inköp av pappersprodukter och förbrukningsvaror till kontorsutrustningen samt sparsamhet med naturresurser.
 • TJÄNSTERESOR
  Målet är att alltid använda miljöresurssnål kommunikation, i den mån detta är möjligt, t.ex. tåg för resor till kund.
 • LEVERANTÖRER
  Avseende inköp till företaget, används endast tidigare miljögodkända företag som leverantörer, eller så görs vid varje enskilt köptillfälle en värdering av leverantören, för att slutligen utföra inköpet hos det företag vars miljöarbete bäst ligger i linje med Parason eget.

MILJÖDEKLARATION

Parason AB är ett tjänsteföretag inom fastighetssektorn med inriktning på värdering, fastighetsrätt och marknadsanalys som skapar mervärde för kunden. Parason AB har tagit fram en miljöpolicy som beskriver de miljömål som företaget arbetar efter dagligen.

Miljöarbetet har två huvudmål vilket utgör en helhetssyn för miljön.

Dessa två huvudmål är:

 • Att värna om naturens resurser
 • Att värna om de mänskliga resurserna

För att kunna driva ett framåtskridande miljöarbete i ett litet företag som Parason AB krävs en stimulerande arbetsmiljö som förordar vidareutveckling, god moral och medmänskliga etiska värderingar, då det långsiktiga målet med miljöarbetet är en bättre livsmiljö för kommande generationer.